หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
83 หน้า ; 19 ซม.