หนังสือทั่วไป
197 p.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
129 หน้า
หนังสือทั่วไป
498 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง
หนังสือทั่วไป
27 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
287 หน้า
หนังสือทั่วไป
394 หน้า
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประปอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ
    โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือทั่วไป
85 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า
หนังสือทั่วไป
113 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบ