หนังสือทั่วไป
153 หน้า : ภาพประกอบ
  โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือทั่วไป
(3), 222 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์
 • บทที่ 2 จากเมโสโปตาเมียสู่ความยิ่งใหญ่ของโรม
 • บทที่ 3 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออกกลางยุคสถาปนาศาสนจักร
 • บทที่ 4 โลกยุคเก่าในทวีปแอฟริกาตอนในและทวีปอเมริกา
 • บทที่ 5 โลกยุคเก่าในอินเดีย
 • บทที่ 6 โลกยุคเก่าในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น
 • บทที่ 7 โลกยุคเก่าในเขมร แหลมมลาย ชวา และเวียดนาม
 • บทที่ 8 โลกยุคเก่าในพม่า ไทย ลาว
 • บทที่ 9 ยุคสำรวจโลกและการปฏิรูปศาสนา
 • บทที่ 10 สังคมนอกยุโรปในศควรรษที่ 16-17
 • บทที่ 11 กำเนิดปรัชญาวิทยาศาสตร์และปรัชญาสังคมประชาธิปไตย
หนังสือทั่วไป
147 หน้า
หนังสือทั่วไป
153 หน้า
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
410 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
20 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
399 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
864 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
งานวิจัย
168 หน้า
  รายงานการวิจัย โครงการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2541 ระดับท้องถิ่น ประเภททั่วไป เขตการศึกษา 12
รายงานการวิจัย โครงการเงินทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2541 ระดับท้องถิ่น ประเภททั่วไป เขตการศึกษา 12