นวนิยาย
431 หน้า
นวนิยาย
1110 หน้า
เรื่องสั้น
173 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
234 หน้า

At the Restaurant 2542

หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
306 หน้า
หนังสือทั่วไป
457 หน้า ตาราง,แผนที่
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
หนังสือทั่วไป
236 หน้า
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
13,27 หน้า แผนที่ 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า