หนังสืออ้างอิง
(17), 725 หน้า
หนังสืออ้างอิง
429 หน้า
หนังสืออ้างอิง
432 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
336 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
(ก-ต)171หน้า ภาพประกอบ:
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสืออ้างอิง
400 หน้า
หนังสืออ้างอิง
148 หน้า
หนังสืออ้างอิง
171 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
440 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
301 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(22), 223 หน้า