หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
172 หน้า
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ตาราง
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
หนังสือทั่วไป
43 หน้า
หนังสือทั่วไป
190 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
67 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ
    เอกสารวิชาการส่วนภาษาโบราณ อันดับที่ 2/2544
เอกสารวิชาการส่วนภาษาโบราณ อันดับที่ 2/2544
หนังสือทั่วไป
305 หน้า
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
หน้า ตาราง
หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบสี
    อายุครบ 84 ปี พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9)
Note: อายุครบ 84 ปี พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9)