หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
379 หน้า
หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 กระบวนการแปล
  • บทที่ 2 การแปลประโยคภาษาอังกฤษ
  • บทที่ 3 การแปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษ
  • บทที่ 4 การแปลข้อความภาษาไทยเป็นอังกฤษ

คลังคำ / 2544

หนังสือทั่วไป
(74), 1134 หน้า
หนังสือทั่วไป
38 หน้า
หนังสือทั่วไป
471 หน้า
หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
153 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
135 หน้า
หนังสือทั่วไป
288 หน้า