หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(24), 428 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี
    โครงการหนังสือสารคดีสัญจรในวาระ40ปี อนุสารอ.ส.ท.
Note: โครงการหนังสือสารคดีสัญจรในวาระ40ปี อนุสารอ.ส.ท.
หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
283 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
194 หน้า
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ