หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

กระบี่ 2544

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
300หน้า
หนังสือทั่วไป
172 หน้า
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ตาราง
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
หนังสือทั่วไป
43 หน้า
หนังสือทั่วไป
190 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
335 หน้า
หนังสือทั่วไป
536หน้า ภาพประกอบสี