หนังสือทั่วไป
564 หน้า : ภาพประกอบ
    อนุสรณ์เนื่องในงานบำเพ็ญุกุศลคล้ายวันครบรอบมรณภาพปีที่ 17 (ครบรอบอายุ 113 ปี)
Note: อนุสรณ์เนื่องในงานบำเพ็ญุกุศลคล้ายวันครบรอบมรณภาพปีที่ 17 (ครบรอบอายุ 113 ปี)