หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
264 หน้า
หนังสือทั่วไป
255 หน้า
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
243 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ตาราง, กราฟ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ