หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
162 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544
Note: ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544
หนังสือนักธรรม บาลี
305 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
202 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
316 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
162 หน้า
หนังสือทั่วไป
99 หน้า
  View TOC
TOC:
 • ปรัชญาพื้นฐาน
 • คุณสมบัติผู้สอน
 • หลักทั่วไปในการสอน
 • ลีลาการสอน
 • วิธีการสอนแบบต่าง ๆ
 • กลวิธีและอุบายประกอบการสอน
 • นิเทศอาทิตตปริยายสูตร ตอน 1 เนื้อเรื่อง
 • ตอน 2 คำอธิบายเชิงวิจารณ์
หนังสือทั่วไป
155 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
584 หน้า