หนังสือทั่วไป
519 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
258 หน้า
หนังสือทั่วไป
352 หน้า
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ภาพประกอบ
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ 91 ปี เตียง ศิริขันธ์ สืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ 91 ปี เตียง ศิริขันธ์ สืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย
หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ภาพประกอบ
    รําลึก 25 ปี ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน
Note: รําลึก 25 ปี ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
274 หน้า
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ