หนังสือทั่วไป
18 หน้า
    ในโอกาสกล่าวเปิดการสัมมนา"ประชาคมการเรียนรู้แห่งชาติ
Note: ในโอกาสกล่าวเปิดการสัมมนา"ประชาคมการเรียนรู้แห่งชาติ
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ก-ฏ), 222 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) สาขาศึกษาศาสตร์--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) สาขาศึกษาศาสตร์--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ตาราง, กราฟ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
309 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
423 หน้า
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบสี
    คุรุสภาจัดพิมพ์เนื่องในวันครู
Note: คุรุสภาจัดพิมพ์เนื่องในวันครู
หนังสือทั่วไป
32 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า : ตาราง