หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
162 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544
Note: ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544
หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบสี
    อายุครบ 84 ปี พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9)
Note: อายุครบ 84 ปี พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9)
หนังสือทั่วไป
209 หน้า
หนังสือทั่วไป
188 หน้า
หนังสือทั่วไป
220 หน้า
หนังสือนักธรรม บาลี
305 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
202 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
316 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
162 หน้า
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศคุณพ่อเทียม(เฮียยิ้ง) ศิรินพวงศากร ๑๕-๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔
Note: พิมพ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศคุณพ่อเทียม(เฮียยิ้ง) ศิรินพวงศากร ๑๕-๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔
หนังสือทั่วไป
243 หน้า