หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
878 หน้า
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
379 หน้า
หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 กระบวนการแปล
  • บทที่ 2 การแปลประโยคภาษาอังกฤษ
  • บทที่ 3 การแปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษ
  • บทที่ 4 การแปลข้อความภาษาไทยเป็นอังกฤษ
หนังสือทั่วไป
92 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 71/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 71/2544
หนังสืออ้างอิง
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
135 หน้า
หนังสือทั่วไป
288 หน้า
หนังสืออ้างอิง
440 หน้า : ภาพประกอบ