หนังสือทั่วไป
878 หน้า
หนังสือทั่วไป
70 หน้า : ภาพประกอบ
    รายงานการวิจัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย, 2544

คลังคำ / 2544

หนังสือทั่วไป
(74), 1134 หน้า
หนังสืออ้างอิง
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
648 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
613 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(22), 223 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(17), 725 หน้า
หนังสือทั่วไป
334 หน้า
หนังสือทั่วไป
281 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
155 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
171 หน้า