หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า ; 19 ซม.
    จัดพิมพ์ถวายอายุครบ84ปี พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9) 9 มีนาคม 2544
Note: จัดพิมพ์ถวายอายุครบ84ปี พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9) 9 มีนาคม 2544
หนังสือทั่วไป
162 หน้า
หนังสือทั่วไป
154 หน้า
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
224 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
หนังสือทั่วไป
155 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
104 หน้า
    จดหมายข่าวราย 2 เดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 มีนาคม-เมษายน 2545
Note: จดหมายข่าวราย 2 เดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 มีนาคม-เมษายน 2545
หนังสือทั่วไป
423 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม.
    สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เนื่องในวโรกาสอายุครบ 72 ปี
สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เนื่องในวโรกาสอายุครบ 72 ปี