หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
631 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
306 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 130/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 130/2544
หนังสือทั่วไป
179 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 38/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 38/2544
หนังสือทั่วไป
269 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
50 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 49/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 49/2544
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
178 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 45/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 45/2544