หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
611 หน้า
หนังสือทั่วไป
83 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
432 หน้า
หนังสือทั่วไป
335 หน้า
หนังสือทั่วไป
536หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
466 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
177 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 55/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 55/2544
หนังสือทั่วไป
296 หน้า

คนนอก / 2544

หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 21 ซม.