หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
232 หน้า
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
47 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
357 หน้า ; 21 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ฐ), 180 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
หนังสือทั่วไป
514 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์
(ก-ฌ) 162 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2544
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม.)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2544
หนังสือทั่วไป
344 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ