หนังสือทั่วไป
(1-12), 402 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
300หน้า
หนังสือทั่วไป
18 หน้า
    ในโอกาสกล่าวเปิดการสัมมนา"ประชาคมการเรียนรู้แห่งชาติ
Note: ในโอกาสกล่าวเปิดการสัมมนา"ประชาคมการเรียนรู้แห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
259 หน้า ; 21 ซม.
วิทยานิพนธ์
257 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.บ)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2544
Note: ฉบับอัดสําเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.บ)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2544
หนังสือทั่วไป
108 หน้า
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ตาราง