หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
116 หน้า
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
70 หน้า : ภาพประกอบ
    รายงานการวิจัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย, 2544
หนังสือทั่วไป
219 หน้า
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
ฌ, 282 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) สาขาศึกษาศาสตร์--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) สาขาศึกษาศาสตร์--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ก-ฏ), 222 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) สาขาศึกษาศาสตร์--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) สาขาศึกษาศาสตร์--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
หนังสือทั่วไป
379 หน้า
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
งานวิจัย
268 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย พ.ศ.2544
Note: ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย พ.ศ.2544
หนังสือทั่วไป
145 หน้า