หนังสือทั่วไป
145 หน้า
หนังสือทั่วไป
139 หน้า
    งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(17) 490 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
199 หน้า
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
35 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ