หนังสือทั่วไป
142 หน้า
หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 กระบวนการแปล
  • บทที่ 2 การแปลประโยคภาษาอังกฤษ
  • บทที่ 3 การแปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษ
  • บทที่ 4 การแปลข้อความภาษาไทยเป็นอังกฤษ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
105 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
หนังสือทั่วไป
631 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
260 หน้า ; 26 ซม.
นวนิยาย
237 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 253 หน้า
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
78 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.