หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
239 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
382 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
435 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.