Search results

885 results in 0.02s

หนังสือ

    Summary :แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL โดยวิธีหาข้อที่ผิดซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยทำให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น Content : ข้อสอบชอบถามอะไร - - จับผิดให้เจอ - - Verb of Emotion - - คำปฏิเสธ - - Gerund vs Present Participle - - Comparision การเปรียบเทียบ - - Question Tag - - Indirect Question -
Summary :แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL โดยวิธีหาข้อที่ผิดซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยทำให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น Content : ข้อสอบชอบถามอะไร - - จับผิดให้เจอ - - Verb of Emotion - - คำปฏิเสธ - - Gerund vs Present Participle - - Comparision การเปรียบเทียบ - - Question Tag - - Indirect Question -
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

    ฉบับอัดสำเนา,งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยทางการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2547
Note: ฉบับอัดสำเนา,งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยทางการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2547
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ