หนังสือทั่วไป
87 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบสี
นวนิยาย
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
131 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
นวนิยาย
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า ; 19 ซม.