หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
55 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
101 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
317 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : แผนภูมิ