หนังสือทั่วไป
28 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิประกอบ
    เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า ; 14 ซม.
หนังสือทั่วไป
109 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.