หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ ; 22 ซม.