สารนิพนธ์
(ก-ฌ) 110 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศศ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศศ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ(สี) ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
464 หน้า
หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
522 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(3), 228 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
253 หน้า ; 26 ซม.
    การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557
การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557
หนังสือทั่วไป
(ง), 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.