หนังสือทั่วไป
464 หน้า
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
253 หน้า ; 26 ซม.
    การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 25
การประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 25
หนังสือทั่วไป
281 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
389 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
317 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
376 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
271 หน้า ; 18 ซม.