หนังสือทั่วไป
424 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    สารคดีประวัติศาสตร์สงคราม
สารคดีประวัติศาสตร์สงคราม
หนังสือทั่วไป
575 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(vii), 551 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
70 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
186 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
311 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.