หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. + 1 ซีดีรอม
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
(23), 432 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
(21), 226 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ต) 420 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือทั่วไป
280 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
315 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
624 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.