หนังสือทั่วไป
69 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ ; ตาราง 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : แผนภูมิประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(15) 311 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ : ที่มาของธาตุบูชาและการสร้างสถูปคู่บ้านคู่เมือง
 • 1.ศรีลังกา : ต้นแบบของมหาธาตุในดินแดน
 • 2.มหาธาตุยุคแรกในดินแดนไทย
 • 3.มหาธาตุแห่งอาณาจักรสุโขทัย
 • 4.มหาธาตุแห่งอาณาจักรล้านนา
 • 5.มหาธาตุแห่งอาณาจักรอยุธยา
 • 6.มหาธาตุแห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์
 • บทสรุป : พัฒนาการของการสถาปนามหาธาตุในดินแดนไทย
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
(38), 713 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, บรรณานุกรม, ดรรชนี ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
162 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • มองศาสนา มองปรัชญา
 • อัตตทิฏฐิสายอาสติกะในปรัชญาอินเดีย
 • มโนทัศน์แห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
 • การแสดงอาบัติของพระภิกษุในพุทธศาสนากับพิธีล้างบาปในศาสนาคริสตศาสนา : การศึกษาเปรียบเทียบ
 • สารัตถะแห่งพุทธศาสนามหายาน
 • กรรนิยามในพุทธปรัชญา : การศึกษาวิเคราะห์
 • พุทธวิธีแก้ความจน
 • พุทธปรัชญาว่าด้วยชีวิต
 • เอกสารประกอบการเขียน
 • กิตติกรรมประกาศ
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.