หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ดุสิต จันทะยานี วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557
Note: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ดุสิต จันทะยานี วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557
หนังสือทั่วไป
752 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
447 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 ซีดีรอม
  พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
(ฏ), 367 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตยปิฎก
 • บทที่ 2 นิกายในพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 3 อุดมคติของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายาน
 • บทที่ 4 หลักการเปรียบเทียบ
 • บทที่ 5 พระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนานิกานเถรวาท
 • บทที่ 6 พระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
 • บทที่ 7 แนวคิดเรื่องบารมีในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
 • บทที่ 8 แนวคิดเรื่องบารมีในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
 • บทที่ 9 แนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
 • บทที่ 10 แนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
 • บทที่ 11 การเปรียบเทียบคำสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน
หนังสือทั่วไป
48 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 ซีดี-รอม