หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
(57), 949 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
146 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ฐานหนึ่ง การเตรียมตัวเบื้องต้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรม
  • ฐานสอง การปฏิบัติหลัก ซึ่งก็คือการฝึกฝนโพธิจิต
  • ฐานสาม แปรเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้
  • ฐานสี่ น้อมนำการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ฐานห้า ประเมินการฝึกจิต
  • ฐานหก วินัยแห่งการฝึกจิต
  • ฐานเจ็ด แนวทางการฝึกจิต
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.