หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ร่วมลุ่มทะเลสาบ เมืองพัทลุงและสงขลา จากอดีตสู่ต้นรัตนโกสินทร์
  • บทที่ 3 ปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง รอบลุ่มทะเลสาบ
  • บทที่ 4 การเข้ามาของสายสกุลสุลัยมาน และบทบาทอำนาจทางการเมืองก่อนสมัยต้นรัตนโกสินทร์
  • บทที่ 5 สายสกุลสุลัยมานในอยุธยา
  • บทที่ 6 ตำแหน่งทางราชการที่มั่นคง
  • บทที่ 7 บทบาทการปกครองหัวเมืองพัทลุง ของบุคคลที่สืบเชื้อสายมาจากสายสกุลสุลัยมาน สมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3)
  • บทที่ 8 การรักษาอำนาจและยกระดับทางสังคม ของขุนนางเชื้อสายสุลัยมาน
  • บทที่ 9 บทสรุป.