หนังสือทั่วไป
(16), 78 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • คำนำของบรรณาธิการ
  • คำนำเสนอ
  • บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ
  • ภาพสัลกที่ปราสาทบายนแสดงวิถีชีวิตชาวบ้าน