หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.