งานวิจัย
(ก-ญ) 72 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-ฏ) 257 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.