หนังสือทั่วไป
161 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.