หนังสือทั่วไป
166 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(19), 185 หน้า 23 ซม.