หนังสือทั่วไป
21 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • คำนำผู้เขียน
 • บทที่ 1 บทนำ : สถานะของกรัมเชี่ยนศึกษาในปัจจุบัน
 • บทที่ 2 สังเขปชีวประวัติและบริบททางสังคมการเมืองของกรัมซี่
 • บทที่ 3 แนวความคิดทางการเมืองก่อนถูกคุมขัง : สภาโรงงานทฤษฎีและปฏิบัติ
 • บทที่ 4 ความคิดทางการเมืองของกรัมซี่หลังถูกคุมขัง : การครองอำนาจและแนวความคิดทางการเมืองที่สำคัญ
 • บทที่ 5 การศึกษากรัมซี่ร่วมสมัย : โรเบิร์ต ค็อกซ์ และสำรักนีโอกรัมเชี่ยนในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
 • บทที่ 6 บทสรุป : คุณูปการของการศึกษาแนวความคิดทางการเมืองของกรัมซี่ ประโยชน์ และการนำไปประยุกต์ใช้ของแนวความคิดต่างๆ
 • บรรณานุกรม
 • ดัชนี
หนังสือทั่วไป
208 หน้า ; 21 ซม.
  หนังสือ บันทึกกบฏ เล่มนี้ เป็นการรวบรวมความคิดและชีวิตของ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ในห้วงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับการตื่นรู้ทางปัญญาของมวลมหาประชาชน รวมถึงบทบาทในด้านลึกกับเหตุการณ์ความเป็นไปของบ้านเมือง ในยุคการโค่นล้มระบอบทักษิณ ซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนข้างได้
หนังสือ บันทึกกบฏ เล่มนี้ เป็นการรวบรวมความคิดและชีวิตของ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ในห้วงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับการตื่นรู้ทางปัญญาของมวลมหาประชาชน รวมถึงบทบาทในด้านลึกกับเหตุการณ์ความเป็นไปของบ้านเมือง ในยุคการโค่นล้มระบอบทักษิณ ซึ่งหากสถานการณ์พัฒนาไปถึงจุดสูงสุดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนข้างได้
หนังสือทั่วไป
64 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  1. สถานการณ์ก่าอนการปฏิวัติ -- 2. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งและการสร้างรัฐธรรมนูญ -- 3. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง -- 4. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สาม
1. สถานการณ์ก่าอนการปฏิวัติ -- 2. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งและการสร้างรัฐธรรมนูญ -- 3. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง -- 4. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สาม
หนังสือทั่วไป
458 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
76 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก), 254 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
57 หน้า : แผนภูมิประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
xiii, 87 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 26 ซม.
  เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
Note: เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
TOC:
 • บทนำ
 • แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลทั่วไปเมืองทวายและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมทวาย
 • บทสรุปและข้อเสนอแนะ