หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
316 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • คำนำผู้เขียน
 • บทที่ 1 บทนำ : สถานะของกรัมเชี่ยนศึกษาในปัจจุบัน
 • บทที่ 2 สังเขปชีวประวัติและบริบททางสังคมการเมืองของกรัมซี่
 • บทที่ 3 แนวความคิดทางการเมืองก่อนถูกคุมขัง : สภาโรงงานทฤษฎีและปฏิบัติ
 • บทที่ 4 ความคิดทางการเมืองของกรัมซี่หลังถูกคุมขัง : การครองอำนาจและแนวความคิดทางการเมืองที่สำคัญ
 • บทที่ 5 การศึกษากรัมซี่ร่วมสมัย : โรเบิร์ต ค็อกซ์ และสำรักนีโอกรัมเชี่ยนในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
 • บทที่ 6 บทสรุป : คุณูปการของการศึกษาแนวความคิดทางการเมืองของกรัมซี่ ประโยชน์ และการนำไปประยุกต์ใช้ของแนวความคิดต่างๆ
 • บรรณานุกรม
 • ดัชนี
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.