หนังสือทั่วไป
470 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • องค์การระหว่างประเทศ
  • อาณาบริเวณชายแดน
  • บทปาฐกถา
  • บทความจากบรรณาธิการ