หนังสือทั่วไป
(11), 367 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(12), 442 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 423 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
ix, 195 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ขบวนการทางสังคมในสำนักทฤษฎีพฤติกรมรวมหมู่
  • บทที่ 3 ขบวนการทางสังคมในสำนักทฤษฎีการระดมทรัพยากร
  • บที่ 4 ขบวนการทางสังคมในสำนักทฤษฎีกระบวนการทางการมือง
  • บทที่ 5 ขบวนการทางสังคมในสำนักทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด
  • บทที่ 6 ขบวนการทางสังคมในสำนักทฤษฎีขบวนการทางสังคมแบบใหม่
หนังสือทั่วไป
70 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(19), 185 หน้า 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
48 หน้า ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
453 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
301 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.