หนังสือทั่วไป
xiii, 87 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 26 ซม.
  เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
Note: เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
TOC:
 • บทนำ
 • แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลทั่วไปเมืองทวายและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมทวาย
 • บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
446 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
425 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
575 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(12), 372 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 365 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 โจรสลัดยุคแรก
 • บทที่ 3 "ไวกิ้ง" โจรสลัดยุคกลาง
 • บทที่ 4 ศักราชใหม่แห่งการปล้นทางทะเล
 • บทที่ 5 โจรสลัดโลกตะวันออก
หนังสือทั่วไป
28 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิประกอบ
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือทั่วไป
156 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(27), 229 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การศึกษาวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 มนุษย์กับการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 แรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 พฤติกรรมการซื้อบริการของนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 การทำนายอุปนิสัยจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 11 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 ธุรกิจท่องเที่ยวกับการวางแผนการตลาดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 13 แนวโน้มของจำนวนและพฟติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต
 • บทที่ 14 การติดต่อสื่อสารเพื่อจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • บทที่ 15 การตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้วยบริการทีมีคุณภาพ