Diet Menu / 2557

หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
97 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บนเส้นทางกล้วยไข่
 • กล้วยไข่กำแพงเพชร
 • พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2
 • เตรียมดินปลูก
 • สภาพภูมิอากาศ
 • หน่อพันธุ์กล้วย
 • การปลูกต้น
 • การบำรุงดุแล
 • ตัดแต่งหน่อและปลี
 • ห่อและตัดเครือ
 • โรคและศัตรู
 • จากประสบการณ์จริงของ ศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 • นานาทัศนะการตลาด
 • กล้วยสารพัดประโยชน์
 • ขนมกล้วยไข่
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
67 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 01 การตลาดคืออะไร
 • 02 พื้นฐานทางด้านการตลาด-ภาคกลยุทธ์
 • 03 ความรู้คือพลัง
 • 04 ทำไมการสำรวจจึงสำคัญ
 • 05 มาเริ่มต้นกำหนดวัตถุประสงค์กัน
 • 06 องค์ประกอบของการตลาด
 • 07 แผนการตลาด - ระบุกิจกรรม
 • 08 การกำหนดข้อความหลัก
 • 09 การนำแผนการตลาดไปปฏิบัติ
 • 10 การวัดผล
หนังสือทั่วไป
236 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • ส่วนที่ 2 คณะกรรมการอื่น ๆ
 • ส่วนที่ 3 การบูรณาการบริหารงานคณะกรรมการพนักงาน
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
355 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
447 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
วิทยานิพนธ์
369 หน้า : กราฟ, ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การตัดสินใจโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
 • บทที่ 2 การใช้โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ในการใช้โปรแกรมเชิงเส้น
 • บทที่ 4 การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในกรณีที่คำตอบเป็นจำนวนเต็ม
 • บทที่ 5 การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในกรณีที่มีหลายวัตถุประสงค์
 • บทที่ 6 แบบจำลองแถวการรอคอย
 • บทที่ 7 การจัดการโครงการ
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์การตัดสินใจ
 • บทที่ 9 ทฤษฎีเกม
 • บทที่ 10 โปรแกรมเชิงพลวัต
 • บทที่ 11 งานวิจัยเรื่องการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณในประเทศไทย
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
319 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
107 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
431 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
360 หน้า ; 18 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เส้นทางที่ 1 รู้เขารู้เรา...เตรียมพร้อมก่อนสมัครงาน
 • เส้นทางที่ 2 รู้ตัวเอง...พร้อมก้าวสัมภาษณ์งาน
 • เส้นทางที่ 3 รู้ศัพท์...อีกหนึ่งตัวช่วยในการสมัครงาน
หนังสือทั่วไป
(8), 223 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
137 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สวนมีชีวิต ชีวิตในสวน
 • บทที่ 2 สีสันแห่งสวนน้ำ
 • บทที่ 3 การเลือกพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการจัดสวนน้ำ (โดยสังเขป)
 • บทที่ 4 ตัวอย่างสวนน้ำในบ้าน
 • บทที่ 5 การนำน้ำเข้ามาใช้ในสวนอย่างง่าย
 • คุยกันท้ายเล่ม
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
284 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
ฑ, 512 หน้า ; ภาพประกอบ : 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
209 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
376 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เลี้ยงกบฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจครัวเรือน
 • แห่งความเป็นกบ
 • เคหะสถานบ้านกบ
 • สืบพันธุ์สืบสกุล
 • สูตรอาหารกบ
 • โรคภัยไข้เจ็บ
 • จากประสบการณ์ของเกษตรกร "สำเริง วงศ์สุรินทร์"
 • จากประสบการณ์ของเกษตรกร "ชำนาญ ฉิมมณี"
 • จากประสบการณ์ของเกษตรกร "ชาตรี บุญรอด"
 • จากประสบการณ์ของเกษตรกร "ธีรภัทร์ เถาตะกู"
 • อาหารจากกบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(12), 159 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
45 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
293 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
62 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.